Categories
Alumnat
General
Notícies
Convocatòria anual de proves per a l’obtenció del títol de GESO[General]
Dimecres, 31 de gener de 2018
S’obre la convocatòria de les proves per a l’obtenció del títol de Graduat en ESO per l’alumnat que no l’hagi obtingut al final de la seva escolarització.

Requisits:

  • Haver finalitzat l’educació secundària obligatòria l’any 2016 ó 2017.
  • Haver cursat 4t d’ESO sense haver obtingut el títol i amb un màxim de 5 matèries suspeses.
  • Tenir 18 anys o complir-los dins l’any 2018. També hi pot concórrer l’alumne que faci els 17 anys l’any 2018 i que tingui contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari, o que es trobi en procés d’obtenció d’un permís de treball, o que sigui esportista d’alt rendiment.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2017-2018. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan cursant un PQPI, o bé que estan matriculats a ensenyaments d'adults o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.

Inscripció:

Els interessats han de sol·licitar la participació a la prova del 1 al 14 de febrer, a la secretaria del centre on van estar matriculats de 4t d’ESO per última vegada, presentant l’imprès de sol·licitud que trobareu a l’enllaç següent:

http://educacio.gencat.cat/documents/FormularisModels/CentresGestioAcademica/Y332_166.pdf

i la documentació que acrediti, si s’escau, la seva condició de contractat laboral o d’esportista d’alt rendiment.

Deu dies hàbils després de tancar-se el període d’inscripció, el centre publicarà al tauler d’anuncis el calendari de les proves, la relació dels sol·licitants admesos amb les matèries objecte de les proves, i la relació d’aspirants exclosos, i indicarà el motiu d’exclusió.


Contingut mínim i criteris d'avaluació:
Podeu accedir als continguts mínims i els criteris d'avaluació de les matéries a través del següent enllaç.


Per a més informació, veure la resolució del Departament d’Ensenyament EDU/3445/2009

 http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5523/1062674.pdf

Calendari

Termini de presentació de sol·licituds d'inscripció

Del 1 al 14 de febrer de 2018

Publicació al tauler d’anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d'admesos i exclosos

Entre el 26 i el 27 de febrer de 2018

Termini de presentació de reclamacions a les llistes d'admesos i exclosos

Del 28 de febrer al 2 al març de 2018

Realització de les proves

Durant el mes de març