Simultaneïtat d'estudis d'ESO o Batxillerat amb estudis de dansa
Els alumnes que estiguin cursant ESO o batxillerat i, simultàniament, cursin estudis de música en conservatoris, centres professionals o escoles de música autoritzades, poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement de matèries d'ESO o batxillerat en els termes que s'indiquen en aquest document.

En cas de complir els requisits establerts heu de presentar al centre:

ESO:
Batxillerat:
ESO i Batxillerat:
  • Certificat expedit per l'escola de dansa autoritzada o conservatori on s'acredita el curs i el nombre d'hores de dedicació setmanal que fa l'alumne/a per al reconeixement dels estudis de dansa en l'ESO o batxillerat

Quadre resum:


ESO

 

 

Conservatori o centre professional

Escola autoritzada

Situació 1

Si es cursen entre 5 i 7 hores

 

Situació 2

Si es cursen 7 hores o més

Convalidació màxima

Reconeixement màxim

Educació física

Música (matèria comuna de 1r a 3r) Les matèries optatives de 1r a 3r (2 hores per curs)

Una matèria optativa específica de

4t (3 hores)

 

 

 

Educació física

 

Educació física

Les matèries optatives de

1r a 3r (2 hores per curs) Una matèria optativa específica de 4t (3 hores)

 

Models:

EDA 1: Sol·licitud alumnes CDA1: Certificat conservatori EDA2: Resolució

Models:

EDA1: Sol·licitud alumnes (EDA1)

CDA2: Certificat escola de dansa autoritzada

(ED)

EDA3: Resolució

EDA4: Pla de seguiment quadrimestralBATXILLERAT

 

 

Conservatori o centre professional

Escola autoritzada

Situació 1

 

Si es cursen 11 hores o més de dansa

 

Situació 2

Si es cursen entre 7 i

10 hores de dansa

Convalidació màxima

Reconeixement màxim

Educació física

4 hores de la franja d'específiques per curs

Educació física

4 hores de la franja d'específiques per curs

 

Educació física

 

Requisits:

    Cursar estudis en una escola de dansa autoritzada.

    Haver superat la prova d'accés als ensenyaments de grau professional.

    Cursar, com a mínim, dansa clàssica, tècniques de dansa contemporània o de dansa espanyola i continguts de música.

 

 

 

 

 

 

Requisits:

Cursar estudis en una escola de dansa autoritzada.

Models:

BDA 1: Sol·licitud alumnes

CDA1: Certificat conservatori BDA2: Resolució

 

Models:

BDA3: Sol·licitud alumnes CDA3: Certificat ED BDA4: Resolució

 

Models:

BDA3: Sol·licitud alumnes

CDA2: Certificat ED BDA5: Resolució