Proves per a l'obtenció del GESO

Prova per a l’obtenció del Graduat en Educació Secundària Obligatòria (alumnes que no l’han obtingut en finalitzar l’etapa).

Termini d’inscripció: 1 al 15 de febrer de 2017

Requisits:

Es poden presentar a la prova les persones que compleixen els requisits següents:

  • Tenir 18 anys o complir-los dins l’any natural de la prova. També s’hi poden presentar amb de 17 anys o complir-los dins l’any natural de la prova si es troben en alguna d’aquestes situacions (cal presentar la documentació que ho acredita):
    – tenir un contracte laboral que els impedeix d’assistir al centre educatiu en règim ordinari,
    – trobar-se en procés d’obteir un permís de treball o
    – ser esportista d’alt rendiment.
  • Haver finalitzat l’ESO sense obtenir el títol i no tenir més de 5 matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos).
  • Haver finalitzat l’ESO durant un dels 2 cursos anteriors al qual es presenten a les proves.